Täiendavad riskivähendamise meetmedTäiendavate riskivähendamise meetmete eesmärk on tagada ravimi ohutum kasutamine, suurendada teadlikkust ravimiga seotud olulistest ohutusprobleemidest ning kirjeldada tegevusi nende riskide ennetamiseks või vähendamiseks.

Need võivad olla suunatud tervishoiutöötajatele ja patsientidele. Sisult vastavad riskivähendamise materjalid ravimi omaduste kokkuvõttele ning on kooskõlastatud Ravimiametiga. Materjalidega tuleb arvestada ravimi määramisel. Materjale on võimalik alla laadida ja välja trükkida ning vajadusel patsiendile anda.

Toimeaine Ravimpreparaat Materjalid tervishoiutöötajale Materjalid patsiendile
Alemtuzumab
LEMTRADA
Juhend tervishoiutöötajatele

Arsti kontrollnimekiri
 

Patsiendijuhend

Patsiendi hoiatuskaart

Glargiin-insuliin, liksisenatiid
SULIQUA Kaaskiri

Juhend tervishoiutöötajale
Patsiendi ja/või hooldaja juhis:

-eestikeelne

-venekeelne

Sarilumab
KEVZARA
Patsiendi hoiatuskaart
 
Valproehape
DEPAKINE
Juhend tervishoiutöötajale

Ohutusalane teabekiri
 
Ohtude teadvustamise vorm
 

Patsiendijuhend EE

Patsiendijuhend RU

Patsiendikaart