Privaatsuspoliitika

Jõustus 25. mail 2018

Sanofi ja teie eraelu puutumatus

Sanofi austab inimeste eraelu puutumatust ja väärtustab oma klientide, partnerite, patsientide, kasutajate ja töötajate usaldust. Seetõttu suhtub Sanofi teie eraelu puutumatusse väga tõsiselt ja teie isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusnormidega. Käesolev privaatsuspoliitika sätestab Sanofi praktika seoses isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamisega ning on mõeldud kohaldamiseks kõigi töötlemistegevuste suhtes, mis Sanofi viib läbi oma äritegevuse raames inimestega kokku puutumisel. See hõlmab eeskätt järgmist:

 • Patsiendid ja nende sugulased või lähedased,
 • kliinilistes uuringutes osalejad,
 • tervishoiutöötajad,
 • meie toodete ja teenuste, sh veebisaitide ja rakenduste kasutajad,
 • meie lepingupartnerite ja äripartnerite esindajad,
 • teaduskogukondade esindajad jms,
 • tööle kandideerijad.

Privaatsuspoliitika ja selle uuendused

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas ja miks SANOFI-AVENTIS ESTONIA OÜ, (registrikood 11164450), registreeritud aadressil Pärnu mnt 139E/2, 11317 Tallinn (edaspidi „Sanofi“ või „meie“) teie kohta teavet kogub ja kuidas me tagame selle turvalisuse. Kuna antud poliitikat võidakse ette teatamata muuta, soovitame teil sellega regulaarselt tutvuda.

Sellel saidil võib olla linke mobiilirakendustesse, foorumitesse või muudele veebisaitidele, mille üle meil puudub kontroll. Meie ei vastuta teiste veebisaitide privaatsuspoliitika ega tavade eest. Me võime linkida ka muid veebisaite, mille käitajateks on Sanofi sidusettevõtted, mis tegutsevad eraldi privaatsuspoliitikate alusel. Kui te kasutate selle saidi kaudu muid veebisaite, siis palume teil läbi lugeda nende saitide privaatsuspoliitikad, sest need võivad meie omast erineda.

Kui teil on küsimusi, siis võtke meiega ühendust alltoodud jaotises Kontaktandmed kirjeldatud viisil.

Üldteave

Milliseid teie isikuandmeid me kogume ja töötleme?

Teie isikuandmed

Sanofi võib töödelda järgmisi isikuandmeid:

 • Teave, mida me teie kohta kogume: Sanofi võib teie igal Sanofi veebisaidi külastusel automaatselt koguda teatavaid tehnilisi andmeid, sealhulgas, internetiprotokolli (IP) aadress, teie sisselogimisteave, brauseri teave, pistikprogrammid, ajavööndi säte ja operatsioonisüsteem. Sanofi võib teie igal Sanofi veebisaidi külastusel samuti koguda teavet teie külastuse kohta, sealhulgas lehekülg, mida te kasutasite enne Sanofi veebisaidi külastamist, selle ajal ja selle järel (sh kuupäev ja kellaaeg), teie tegevused veebisaidil, lehe reaktsiooniaeg, visiidi kestus teatud lehekülgedel, lehekülje interaktiivse infovahetuse teave.
 • Teave, mida te ise esitate: Te võite Sanofile esitada isikuandmeid, kui täidate vorme, küsitlusi, taotlusi ja registreerimisankeete, mis on saadaval Sanofi veebisaidil, või Sanofiga e-posti, telefoni, faksi, posti või muude kanalite teel suheldes. See hõlmab näiteks teavet, mis te esitate Sanofi veebisaitide või Sanofi teenuste kasutamiseks registreerudes.
  Isikuandmed, mida Sanofi võib koguda, hõlmavad (kuid mitte ainult) teie nime ja/või aadressi ja/või e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit ja/või töökohta, erialasid/tööalaseid seoseid. See võib hõlmata ka teavet, mis on seotud kõrvaltoimete, tootekaebuste ja patsientide ohutusega.
 • Teatud juhtudel võib Sanofi saada või koguda ka teavet teie kohta teistest allikatest, näiteks sotsiaalmeediakanalitest ja avalikest andmebaasidest.
 • Teave, mille me omandame seaduslikult kolmandatelt osapooltelt: näiteks kui meil on vaja kinnitada kontakt- või finantsteavet või veenduda tervishoiutöötajate litsentsi kehtivuses. Sellisel juhul saame me sääraseid isikuandmeid üldiselt kolmandatelt osapooltelt, kes on volitatud neid väljastama omaenda eraelu puutumatuse - ja andmekaitsepõhimõtete raames või kooskõlas seadustega. Vajadusel teavitame me neid nende kolmandate osapoolte identiteedist ning kutsume teid tutvuma nende eraelu puutumatuse - ja andmekaitsepõhimõtetega, et olla teadlik selliste isikuandmete päritolust ja nende kogumise tingimustest.

Sanofi võib üksikjuhtudel tugineda ka muudele seaduslikele alustele, näiteks teie elutähtsate huvide kaitse, kooskõlas kohaldatava andmekaitseseadusega, nagu on sätestatud spetsiifilistes eraelu puutumatuse - ja andmekaitseteatistes.

Juhul, kui te esitate meile andmeid muu isiku kohta peale enda, siis te kinnitate, et teil on õigus seda teha ja annate meile volitused kasutada seda teavet kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga (nt kui te teatate kellelgi teisel esinenud kõrvaltoimest).

Millistel eesmärkidel ja kui kaua teie isikuandmeid töödeldakse

Teie isikuandmete kogumise eesmärgid

Sanofi võib teie isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel:

 • statistika;
 • Sanofi veebisaitide analüüsimine;
 • Sanofi veebisaitide funktsionaalsuse tagamine ja täiustamine;
 • teie tuvastamine, et vastata teie taotlustele või päringutele;
 • kõigi seaduslike (nt kohtu korraldus, valitsusasutuse nõue, kohtulik menetlus jne), meditsiiniliste, regulatiivsete, ravimijärelevalve, eetiliste ja vastavusnõuete täitmiseks;
 • teabe, esitluste, tervituste, uudiskirjade, kutsete, hoiatuste või muu teabe saatmiseks seoses meie toodete, kaubamärkide, haigusseisundite ja terviseteemadega;
 • meie turundusprogrammide ja kampaaniate kohandamiseks;
 • patsienditoe, tervishoiu tugiteenuste, patsientide kaasamise ja retseptiinfo pakkumiseks; nõuete, sh kindlustusnõuete menetlemiseks;
 • teadus- ja arendustegevuse läbiviimiseks; kliiniliste uuringute ja katsete läbiviimiseks, registrite haldamiseks; isikute uuringutesse jm tegevustesse värbamise ja nende osalemise haldamiseks ja valideerimiseks; demograafiliste andmete analüüsimiseks; eriprogrammide ja tegevuste, uuringute, sündmuste või kampaaniate pakkumiseks läbi meie teenuste; turu- või tarbijauuringute läbiviimiseks;
 • annetuste või sponsorluse pakkumiseks;
 • nõutavate toimingute täitmiseks ja läbiviimiseks (vajadusel);
 • veendumaks, et te vastate teatud kriteeriumidele ja sobite meie poolt pakutavate teenuste, toodete ja teabe saamiseks;
 • meie õiguste ja huvide kaitseks; Sanofi vara ja töötajate tervise ohutuse ja turvalisuse kaitseks; siseauditite, varade hindamise, süsteemi- ja muude tegevuskontrollide läbiviimiseks; ärijuhtimiseks (rahandus ja raamatupidamine, pettuste jälgimine ja ennetamine); meie teenuste ja tegevuste turvalisuse säilitamine; meie õiguste, eraelu puutumatuse, ohutuse või vara kaitsmine, et saaksime rakendada kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid või piirata tekkida võivaid kahjusid, kui see osutub vajalikuks; enda kaitsmiseks võimalike petturlike tegevuste vastu.
 • teile nõutud teenuste, dokumentatsiooni ja toodete pakkumiseks.

Samuti võime me deidentifitseerida või koondada andmeid, mis te olete meile andnud vorme, taotlusi või registreerimislehti täites ning kasutada neid ükskõik millisel eesmärgil. Sellisel juhul võib Sanofi avaldada neid andmeid ka kolmandatele osapooltele ilma teie loata.

Säilitusperiood

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on lubatud ja vajalik, et saaksime täita ülalkirjeldatud või neid eesmärke, mille tarvis neid hiljem töödeldakse.

Me säilitame ja töötleme teie isikuandmeid aja vältel, mis on mõistlikul viisil määratud ärivajaduste ja kõigi kohustustega, mis meil võivad olla, kas seadustest tulenevalt või seoses Sanofit puudutavate õiguslike meetmete või uurimisega.

Samuti võime me teie isikuandmeid säilitada seni, kuni kestab teie suhe meiega ja kuni me pakume teile seda veebisaiti või sellega seotud teenuseid.

Kõiki ravimijärelevalve andmeid ja kõiki müügiloaga inimestel kasutatavate ravimitega seotud dokumente säilitame me seni, kuni seda toodet turustatakse ning vähemalt 50 aastat pärast toote tootmise lõppu. Pärast seda andmed anonümiseeritakse. Anonümiseeritud andmeid hoitakse ilma ajalise piiranguta ülemaailmses ohutuse andmebaasis.

Millistel seaduslikel alustel me teie isikuandmeid kasutame?

Teie isikuandmete, näiteks meie veebisaidi teiepoolse külastuse tehniliste andmete või teie nime, e-posti aadressi vms töötlemise seaduslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, mida me järgime, et optimeerida ja täiustada teie külastust meie veebisaitidele või võtta vastu ja töödelda teie päringuid, mille te esitate vormide ja taotluste täitmisel, registreerumisel või meiega e-posti, telefoni või muude kanalite kaudu kontakteerumisel.

Teatud juhtudel peame me teie isikuandmeid töötlema selleks, et pakkuda teie poolt taotletud toodet või teenust, et täita lepingulisi kohustusi, millega te olete seotud.

Me võime teie isikuandmeid kasutada selleks, et täita oma juriidilisi kohustusi ja muid teabenõudeid. Näiteks kehtivad erireeglid teabe kohta, mis puudutab kõrvaltoimeid, tootekaebusi ja patsiendiohutust. Kui esitate isikuandmeid, näiteks oma terviseandmeid seoses kõrvaltoimega, siis on nende isikuandmete töötlemise seaduslikuks aluseks meie juriidiline kohustus neid andmeid koguda, töödelda ja säilitada, järgimaks asjakohast ja kohalduvat kohalikku ja Euroopa seadusandlust.

Me võime teie andmeid töödelda ja säilitada, kui see on vajalik seaduslike nõuete tõendamiseks, esitamiseks või kaitseks, kas haldusmenetluses või kohtuvälises menetluses.

Samuti on võimalik, et peame registreerima teie nõusoleku, et saaksime kasutada teie isikuandmeid ühel või mitmel ülaltoodud eesmärgil. Näiteks:

 • Paigaldada küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, nt kui Sanofi veebisait nõuab salasõna, annate te meile selgesõnalise loa kasutada „püsiküpsist“, mis on väike andmefail, mis luuakse siis, kui te sisenete oma määratud kasutajatunnuse ja salasõnaga ning kasutate saiti. See fail salvestatakse teie arvuti mälus ja see võimaldab teie brauseril kasutada igat lehte, mis on salasõnaga kaitstud alas. Lisateavet leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.
 • Pakkuda teile soovitud teenuseid, teavet või tooteid,
 • Vastata teie päringutele või muudele taotlustele, mille te saidi kaudu võite olla esitanud.

Kui olete kasutajafoorumit või Sanofi rakendusi kasutades esitanud isikuandmeid, näiteks oma terviseandmeid, töödeldakse neid isikuandmeid vastavalt nõusolekule, mille te andsite enne foorumi või rakenduse kasutamist.

Isikuandmete avaldamine või edastamine kolmandatele osapooltele

Teie isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Kuna Sanofi on osa ülemaailmsest ettevõtete kontsernist, võime me teie isikuandmeid jagada teiste Sanofi sidusettevõtetega (näiteks nendega, mis on loetletud siin: https://www.sanofi.com/en/directory/). Selline edastamine kontserni ettevõtetele toimub ülalnimetatud eesmärkidel (vt jaotist „Millistel eesmärkidel ja kui kaua isikuandmeid töödeldakse“) ja lähtuvalt samadest seaduslikest alustest nagu töötlemine ise.

Me võime teie andmeid edastada ka välistele ja volitatud kolmandatele osapooltele, kes abistavad meid teie isikuandmete töötlemisel, näiteks:

 • Alltöövõtjad, kes pakuvad meile tehnoloogilisi teenuseid, nt IT-ressursside pakkujad, uurimisorganisatsioonid, turundusagentuurid, IT-teenuste pakkujad jne; ja
 • Reguleerivad ametiasutused, valitsused ja õiguskaitseasutused; ja
 • Kogu Sanofi ettevõtte või selle teatava osa ostjad või võimalikud ostjad; ja
 • Välised audiitorid ja professionaalsed agendid või nõustajad; ja
 • Loteriide, võistluste ja muude sarnaste kampaaniate sponsorid; ja
 • Kõik muud kolmandad osapooled, kes aitavad meil äritegevust täiustada ja korraldada.

Mõned neist vastuvõtjatest võivad asuda ELi/EMPi välistes riikides, kus ei ole tagatud samal tasemel isikuandmete kaitse nagu teie asukohariigis. Selliste juhtude puhuks on Sanofi kehtestanud vastavad mehhanismid teie isikuandmete kaitseks, sealhulgas eriti andmeedastust käsitlevad lepingud, mis põhinevad Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel rel="noopener noreferrer" või Sanofi siduvatel korporatiivsetel reeglitel, nt kui see on seotud kliiniliste uuringute ja ravimiohutuse järelevalve eesmärkidega.

Et saada lisateavet riikide kohta, kuhu andmeid edastatakse või kus rakendatakse andmeedastusmehhanisme, võtke meiega ühendust allolevas jaotises Kontaktandmed kirjeldatud viisil.

Millised turvameetmed kehtivad?

Me rakendame kõiki põhjendatult vajalikke meetmeid, et tagada teie andmete turvaline töötlemine kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga ja kindlustada meie poolt kogutud teid puudutavatele isikuandmetele samasugune kaitse, mida me rakendame oma konfidentsiaalsele teabele.

Arvestage siiski, et andmete edastamisega üle interneti kaasneb alati teatav risk ning me ei saa tagada, et meie veebisaidid on 100% kaitstud manipuleerimise või häkkimise eest. Igasuguse andmeedastusega üle interneti võivad kaasneda riskid.

Kui teie kui kasutaja leiate, et teie suhtlus meiega ei ole enam turvaline ja ohutu (nt kaotasite oma salasõna), siis palume meiega ühendust võtta allolevas jaotises Kontaktandmed kirjeldatud viisil.

Teie õigused

Teil on kohalduvate andmekaitse õigusnormide alusel järgmised põhiõigused:

Õigus juurdepääsule: Te võite igal ajal uurida, kas Sanofi töötleb teie isikuandmeid, ja kui ta seda teeb, võite te näiteks uurida, milliseid teie kohta käivaid andmeid töödeldakse, mis on selle töötlemise eesmärk ja kellele neid andmeid võidakse avaldada. Teil on ka õigus elektroonilise koopia saamiseks oma isikuandmetest, mida Sanofi töötleb.

Õigus andmete ülekantavusele: kui Sanofi veebisait sisaldab funktsiooni, mis seostub andmete ülekantavuse õigusega, siis on teil õigus Sanofilt saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul, et edastada need andmed teisele vastutavale andmetöötlejale.

Parandamise ja kustutamise õigus: Kui teie kohta kogutud isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed, võite te nõuda, et me teie kohta käivad ebaõiged või ebatäpsed andmed parandaksime. Teatud tingimustel on teil ka õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.

Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele ja õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist: Te võite igal ajal vaidlustada oma isikuandmete töötlemise ning nõuda, et Sanofi lõpetaks teie isikuandmete töötlemise või piiraks seda. Kui teil on kohalduvate andmekaitseseaduste alusel õigus nõuda piiramist, siis Sanofi üksnes säilitab teie andmeid ega töötle neid ühelgi muul eesmärgil.

Õigus nõusolek tagasi võtta: Teil on alati õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetab Sanofi teie isikuandmete töötlemise teie nõusolekus viidatud eesmärgil.

Õigus esitada kaebus: teil on õigus esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta järgmisele andmekaitseasutusele:

Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn – info@aki.ee

Me kinnitme, et tegutseme heas usus, teeme koostööd asjaomase andmekaitseasutusega ning järgime selle otsust.

Ehkki me püüame järgida nõuet, mis näeb ette isikuandmete eemaldamise meie kirjetest, ei pruugi kõigi koopiate eemaldamine olla võimalik, sõltuvalt sellest, millisel viisil see teave meile esitati. Lisaks jätame me endale õiguse meile esitatud teavet mitte eemaldada või muuta, kui see on seotud kõrvaltoimetega ja kui andmete säilitamist nõuab seadus.

Muu konfidentsiaalne teave

Kui mitte arvestada teavet (sh isikuandmeid), mida me ise teie käest küsime, ei ole meie veebisaidid mõeldud teilt muude andmete, sh konfidentsiaalse teabe, saamiseks. Seetõttu, ja välja arvates ülalnimetatud isikuandmed, mis tahes teave, mida me ei ole küsinud, sõltumata selle vormist (dokument, andmed, joonis, küsimus, ettepanek, kontseptsioon, märkus või muu), kuid mille te saadate meile meie veebisaitide kaudu, saadetakse üksnes teie vastutusel ning seda ei loeta mingil tingimusel konfidentsiaalseks, kui kohalduvad seadused ei sätesta teisiti.

Kui kohalduvates seadustes ei ole sätestatud teisiti, annab selliste andmete meile saatmine meile õiguse seda kasutada, seda paljundada, avaldada, muuta või edastada nii teie taotluse täitmisega seoses kui ka selle kustutamiseks, kui teie taotlusega on tegeletud.

Lapsi puudutavad põhimõtted

Kuigi me teatud juhtudel võime koguda laste isikuandmeid, kui vanemad või hooldajad selleks nõusoleku annavad, pidades silmas meie teenuseid, nt kliinilist tegevust või patsienditoe programme, ei kogu me siiski teadvalt isikuandmeid lastelt ega suuna neile turundustegevusi. Kui lapse vanem või hooldaja saab teadlikuks, et tema laps on meile esitanud isikuandmeid peaks ta meiega ühendust võtma allolevas jaotises Kontaktteave kirjeldatud viisil. Me rakendame meetmeid, et need andmed oma andmebaasist kustutada kooskõlas kohalduvate seaduslike nõuetega.

Kontaktteave

Teie poolt külastatava veebisaidi („sait“) omanikuks on ja seda käitab ettevõte Sanofi, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Kui te soovite kasutada oma õigusi, mis on sätestatud käesolevas privaatsuspoliitikas või kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust meie kohaliku andmekaitseametnikuga e-posti aadressil:

dataprivacyestonia@sanofi.com

Arvestage, et kui te võtate Sanofiga ühendust e-posti teel, palutakse teil vastata mitmetele küsimustele, mis on seotud teie isikuandmetega ja mis võimaldavad Sanofil teie isiku kindlaks teha.

X

Me kasutame küpsiseid oma veebilehe käigushoidmiseks, selle sisu optimeerimiseks, analüütilistel eesmärkidel ja sihtgrupi valimiseks. Kui te jätkate meie veebilehel klõpsamist, siis nõustute meie küpsiste kasutusega. Pange tähele, et teil on igal hetkel õigus nõusolek tagasi võtta. Kui soovite rohkem teada meie küpsiste kohta ja kuidas neid kustutada, siis tutvuge meie.  Küpsiste poliitika ja teabe privaatsuse poliitikaga.

OK